Proces rekrutacji


Aby wziąć udział w rekrutacji, należy spełnić minimum dwa obowiązkowe kryteria dostępu:
1. być osobą w wieku 25 lat i więcej,
2. być osobą faktycznie zamieszkałą na terenie jednego z pięciu powyżej wymienionych powiatów.

Jeśli te dwa kryteria są przez Państwa spełnione, proszę o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie Formularza zgłoszeniowego – pobierz formularz , a następnie można go:
1. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dsprojekt@globalschool.pl, przy czym należy pamiętać, iż obligatoryjnie należy dostarczyć oryginał formularza w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie. Nie dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie wyznaczonym przez Organizatora szkolenia będzie skutkowało wykreśleniem z listy uczestników szkolenia.
2. przesłać za pośrednictwem poczty na adres biura projektu: 58-506 Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 2 lok 2
3. dostarczyć osobiście do biura projektu.

Formularz rekrutacyjny jest także dostępny w formie druku w Biurze Projektu:
Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 2 lok 2 tel.: 509 957 568

W trakcie procesu rekrutacji Państwa zgłoszenia będą oceniane pod względem:

1. formalnym tj. czy spełniają Państwo dwa podstawowe kryteria o których mowa była powyżej, czyli zamieszkanie na terminie jednego z pięciu wymienionych powiatów oraz wiek  25 lat i więcej,
2. merytorycznym: zamieszkanie na terenie wiejskim + 10pkt, niskie kwalifikacje + 10 pkt., kobieta + 8pkt., wiek +50 lat + 6 pkt., osoba niepełnosprawna + 5 pkt.,
3. dodatkowo będzie oceniana motywacja na podstawie wypełnionej przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym ankiety oraz doświadczenie w zakresie nauki języka angielskiego.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy